Twitter
Instagram
Leading School

Of University Oklahoma

Certified number #1

in United States

Contact us now

university@school.com

ข่าวสาร : วันหยุดกรณีพิเศษช่วงเทศกาลตรุษจีน

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วันหยุดกรณีพิเศษช่วงเทศกาลตรุษจีน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้ประกาศเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นการกระตุ้นการ ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ
📍ทางโรงเรียนจึงแจ้งโรงเรียนหยุด 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *