Twitter
Instagram
Leading School

Of University Oklahoma

Certified number #1

in United States

Contact us now

university@school.com

หลักสูตร My First English Adventure

หลักสูตร My First English Adventure

กิจกรรม English Adventure ในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนอักษรศึกษา เลือกสรรกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามธรรมชาติของเด็ก ๆ ซึ่งมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาไทยปราศจากความกังวล ซึ่งแตกต่างจากเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่

ที่โรงเรียนมีกิจกรรมประจำวันของเด็ก ๆ มีเวลาให้ครูสอดแทรกบทเรียนภาษาอังกฤษเข้าไปในตารางเรียนประจำวันเพราะการสอดแทรกภาษาต่างประเทศตั้งแต่วัยอนุบาลนั้นสอดคล้องกับการใช้สัญชาตญาณในการเรียนรู้ของเด็กเริ่มจากภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เพราะชั้นเรียนภาษาอังกฤษควรเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายสอดคล้องกับเนื้อหาต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ มีประสบการณ์อยู่แล้ว

โรงเรียนจึงใช้หลักสูตร My First English Adventure เป็นโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบนิทานที่ออกแบบมาสำหรับเด็กที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเป็นปีแรก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพัฒนาการของภาษาของเด็กที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศโดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนและเรื่องราวที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ผสมผสานดนตรี การเคลื่อนไหว ละคร งานฝีมือ และศิลปะเข้ากับประสบการณ์เรียนรู้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและมีทัศคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนการสอนโดยครูผ่านการอบรมและนิเทศจากเจ้าของหลักสูตร Native speaker และ Link : http://www.eadvanture.co.il

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *