Twitter
Instagram
Leading School

Of University Oklahoma

Certified number #1

in United States

Contact us now

university@school.com

ทำเนียบบุคลากร

ครูธุรการ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นางสาวนงลักษณ์  สัสดี ธุรการ
2. นางสาววิยากร  ทองทับ ธุรการ
3. นางสาวศันสนีย์  บัวโทน ธุรการ
4. นางสาววราภรณ  เหมทานนท์ ธุรการ-สหกรณ์

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวธัญลักษณ์  ปรีชาแสงจันทร์ ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1
2. นางสาวชนมน  หวายฤทธิ์ ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2
4. นางสาวอุไรพร  พรรณรัตน์ ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2
5. นางสาวปพิชญา พรเพิ่ม ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 3
6. นางสาวอันวนา เลิศสหพันธ์ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
7. นางสาวจิตสุภา  บัวปั้น ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
8. นางสาวนิติรัตน์ กลิ่นโท ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
9. นางสาวอังคณา ทาระคำ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
10. นางสาวพลอยไพลิน ถาเรืองโคตร ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
11. นางวรรณี หวังสะอิ๊ด ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
12. นางสาวเพลินจิต  บุญครอบ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
13. นางสาวเดือนเพ็ญ  ฉิมชาติ  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
14. นางเจียมจิตร ศิริมาก ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
15. นางสาวบุญธิดา วิเศษชาติ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวสมฤทัย  แก้วเรือง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1
2. นางสาวอัญมณี  เมฑแสน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2
3.นางพิศมัย คงกะทรัพย์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3
4. นายอธิราช  เตชะพุฒิ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1
5. นางสาวอรอนงค์  ชินโคตร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2
6. นางสาวปัณฑารีย์  เรืองวิไล ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3
7. นางสาวชนาภา  ทองสุทธิ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1
8. นางสาวณิลรญา  ใจจอน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
9. นางอุดม เพิ่มดี ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3
10. นางสาวธนิษฐา  ทับศรีรักษ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1
11. นางสาวกรทิพย์ อุตตะโม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
12. นางสิริ  สมประสงค์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3
13. นางสาวจีราภรณ์  สีจันลา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1
14. นางภาณี ตุ้มปี่สุวรรณ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2
15. นายสันติ  เดชศรี ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3
16. นายณัฐวัตร สุขสงวน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1
17. นางพัชรี แสงหิรัญ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาววันเพ็ญ  เนตทิพ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1
2. นางสาวทาริกา เพ็ชรเกิด ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2
3. นายณัฏฐพัชร์  ทิพย์ประเสริฐ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1
4. นางอธิพร  เพชรนอก ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2
5. นางสาวจำเนียร  วรรณสูญ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1
6. นางสาวอรวรรณ เหมทานนท์ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2

ครูพิเศษ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายอำนาจ  สุทธิรอด ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา
2. นายธวัชชัย  อยู่สบาย ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา
3. นายธีรพงศ์ จุลศรีไกรวัล ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา
4. นายเจนณรงค์ นิลโต ครูพิเศษว่ายน้ำ
5. นายอานนท์  บุญรัตนากุล ครูพิเศษนาฏศิลป์
6. นายซุ่ยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์ ครูพิเศษศิลปะ
7. นางสาวกวินตรา ทวาเรศ ครูพิเศษดนตรีไทย
8. นางสาวกฤติยาภรณ์  สุริยะ ครูพิเศษการอ่าน และบรรณารักษ์
9. นางสาวมะลิวัลย์ อาจดวงดี ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
10. นางสาวจินตนา โคตะบิน ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
11. นางสาวทิพวรรณ  จำปาแดง ครูพิเศษวิทยาศาสตร์
12. นางสาวนงลักษณ์  อินทะศรี ครูพิเศษคอมพิวเตอร์
13. นางสาวสมปอง คชรักษ์ ครูพิเศษการงานอาชีพ
14. นายเอกสิทธิ์  ศรีแก้ว ครูพิเศษดนตรีสากล
15. นางสาวอรุโณทัย  นันทสำเริง ครูพิเศษดนตรีสากล
16. นางสาวบุษบาวรรณ  ชารีแมน ครูพิเศษภาษาจีน