Twitter
Instagram
Leading School

Of University Oklahoma

Certified number #1

in United States

Contact us now

university@school.com

การศึกษาปฐมวัย

Publication1

การจัดการศึกษาปฐมวัย “อนุบาล”

จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้านโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละคน

  • จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งบูรณาการ
  • การเรียนรู้ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
  • ใช้ผลการประเมินพัฒนาการเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรมและสื่อสารกับผู้ปกครอง 
  •  ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการด้านปฐมวัย
  •  เรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษา