Twitter
Instagram
Leading School

Of University Oklahoma

Certified number #1

in United States

Contact us now

university@school.com

ประถมศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

1. หลักฐานที่ต้งนำมายื่นในวันสมัคร (เอกสารตามข้อที่ 1- 5 ต้องนำมายื่นในวันสมัครเรียน)

   1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-บิดา-มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)    จำนวน 1 ชุด

   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา และผู้ปกครอง  จำนวน 1 ชุด

   3. สำเนาสูติบัตร  จำนวน 1 ชุด

   4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว    จำนวน 2 รูป

   5. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)

   6. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

   7. แบบแสดงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)

   8. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

   9. เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)

   10. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)

   11. ใบส่งตัวนักเรียน

2. เกณฑ์อายุ ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุไม่ต่ำกว่า 6 ปีบริบูรณ์ 

3. ประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานของนักเรียนและสัมภาษณ์

       นักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น เข้ารับการประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานของแต่ละระดับชั้นและสัมภาษณ์

4. การมอบตัวชำระค่าเล่าเรียน

        ผู้ปกครองติดต่อมอบตัวพร้อมชำระค่าเล่าเรียนตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด

5. การเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

       นักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมจะต้องเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

6. จำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์ และแบบเรียน

       ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม (วันและเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด)

“ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ”

โทร. 038-428938