Twitter
Instagram
Leading School

Of University Oklahoma

Certified number #1

in United States

Contact us now

university@school.com

ระเบียบการสมัคร

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระเบียบการรับสมัคร

1. กำหนดการรับสมัคร       เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – เมษายน  ของทุกปี

2. การรับสมัครนักเรียน

📍 เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
✅ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ขวบขึ้นไป
✅ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ขวบ (นับถึง 16 พฤษภาคม 2565)
✅ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
✅ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
✅ ระดับชั้นอื่น รับจำนวนจำกัด

3. สถานที่จำหน่ายในสมัคร และการรับสมัคร

     ที่แผนกธุรการโรงเรียนอักษรศึกษา

4. หลักฐานการสมัครเรียน

1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน(เฉพาะอายุ 7 ขวบขึ้นไป) บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เฉพาะนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ขึ้นไป

5. การยื่นใบสมัคร

     ผู้ปกครองต้องนำผู้สมัครมาด้วย โดยแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมยื่นใบสมัครที่ห้องธุรการ

6. กำหนดการสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือก

     วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งอีกครั้งในบัตรสอบหลังจากส่งใบสมัครแล้ว

7. ประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานของนักเรียนและสัมภาษณ์

     นักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น เข้ารับการประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานของแต่ละระดับชั้นและสัมภาษณ์

8. การมอบตัวและชำระค่าเล่าเรียน

     นักเรียนที่ผ่านการเกณฑ์ประเมินความพร้อม ผู้ปกครองต้องติดต่อมอบตัวพร้อมชำระ ค่าเล่าเรียนตามวันเวลาที่กำหนด

9. การเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

     นักเรียนเข้าใหม่ทุกคนจะต้องเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียม ความพร้อมทางการเรียนและปรับตัวเข้ากับระบบโรงเรียน  ตลอดจนทำความรู้จักกับคุณครู และ สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมชั้นกำหนดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ช่วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน

10. การจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน   อุปกรณ์ และสั่งจองหนังสือแบบเรียน

     ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม (วันและเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด)

11. สวัสดิการ

11.1 การคุ้มครองอุบัติเหตุ

11.2 บุตรข้าราชการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา

11.3 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีผลงานดี

11.4 สิทธิพิเศษพี่น้องร่วม บิดา-มารดา เดียวกัน กำลังศึกษาอยู่ 3 คน บุตรคนแรก มีสิทธิขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

📍 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกธุรการ ในวันทำการจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 -15.00 น. 

โทร. 038-428938, 064-6246424 📍

 

 

ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564