Twitter
Instagram
Leading School

Of University Oklahoma

Certified number #1

in United States

Contact us now

university@school.com

ประถมศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

1. หลักฐานที่ต้งนำมายื่นในวันสมัคร (เอกสารตามข้อที่ 1- 5 ต้องนำมายื่นในวันสมัครเรียน)

1.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-บิดา-มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)    จำนวน 1 ชุด

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา และผู้ปกครอง       จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาสูติบัตร       จำนวน 1 ชุด

4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว     จำนวน 2 รูป

5.ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)

6.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

7.แบบแสดงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)

8.แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

9.เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)

10.สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)

11.ใบส่งตัวนักเรียน

2. เกณฑ์อายุ ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุไม่ต่ำกว่า 6 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

3. ประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานของนักเรียนและสัมภาษณ์

นักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น เข้ารับการประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานของแต่ละระดับชั้นและสัมภาษณ์

4. การมอบตัวชำระค่าเล่าเรียน

          ผู้ปกครองติดต่อมอบตัวพร้อมชำระค่าเล่าเรียนตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด

5. การเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

          นักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมจะต้องเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

6. จำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์ และแบบเรียน

ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม (วันและเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด)

ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ

โทร. 038-428938