Twitter
Instagram
Leading School

Of University Oklahoma

Certified number #1

in United States

Contact us now

university@school.com

ระเบียบการสมัคร

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระเบียบการรับสมัคร

1. กำหนดการรับสมัคร       

เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – เมษายน  ของทุกปี

2. การรับสมัครนักเรียน

เตรียมอนุบาล       อายุ 2 ปีบริบูรณ์

– เปิดรับตลอดปี

ระดับชั้นอนุบาล1   อายุ ครบ 3 ปีบริบูรณ์ 

– แผนการเรียนปกติ            รับ  90  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   1  อายุไม่ต่ำกว่า 6 ปีบริบูรณ์ 

– แผนการเรียนปกติ            รับ  90  คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

– แผนการเรียนปกติ รับ  70 คน

ระหว่างชั้น

– รับเฉพาะกรณีที่มีที่ว่างเท่านั้น

3. สถานที่จำหน่ายในสมัคร และการรับสมัคร

ที่แผนกธุรการโรงเรียนอักษรศึกษา

4. หลักฐานการสมัครเรียน

4.1 สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร                                                         จำนวน    1  ชุด

4.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ถ้ามี)                                   จำนวน    1  ชุด

4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-บิดา-มารดาและผู้ปกครอง        จำนวน    1  ชุด

4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา                                  จำนวน    1  ชุด

4.5 รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)                   จำนวน    1  ชุด

4.6 ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)

4.7 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.6)

4.8 แบบแสดงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (ปพ.4)

4.9 ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.7)

4.10 เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)

4.11 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้  (ปพ.9)

4.12 ค่าใบสมัคร 200  บาท

4.13 ใบส่งตัวนักเรียน

5. การยื่นใบสมัคร

ผู้ปกครองต้องนำผู้สมัครมาด้วย โดยแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมยื่นใบสมัครที่ห้องธุรการ

6. กำหนดการสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งอีกครั้งในบัตรสอบหลังจากส่งใบสมัครแล้ว

7. ประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานของนักเรียนและสัมภาษณ์

นักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น เข้ารับการประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานของแต่ละระดับชั้นและสัมภาษณ์

8. การมอบตัวและชำระค่าเล่าเรียน

นักเรียนที่ผ่านการเกณฑ์ประเมินความพร้อม ผู้ปกครองต้องติดต่อมอบตัวพร้อมชำระ ค่าเล่าเรียนตามวันเวลาที่กำหนด

9. การเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

นักเรียนเข้าใหม่ทุกคนจะต้องเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียม ความพร้อมทางการเรียนและปรับตัวเข้ากับระบบโรงเรียน  ตลอดจนทำความรู้จักกับคุณครู และ สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมชั้นกำหนดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ช่วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน

10. การจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน   อุปกรณ์ และสั่งจองหนังสือแบบเรียน

ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม (วันและเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด)

11. สวัสดิการ

11.1 การคุ้มครองอุบัติเหตุ

11.2 บุตรข้าราชการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา

11.3 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีผลงานดี

11.4 สิทธิพิเศษพี่น้องร่วม บิดา-มารดา เดียวกัน กำลังศึกษาอยู่ 3 คน บุตรคนแรก มีสิทธิขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564