Twitter
Instagram
Leading School

Of University Oklahoma

Certified number #1

in United States

Contact us now

university@school.com

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน  (Philosophy)

เรียนเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศล้ำ นำไปพัฒนา

เรียนเด่น หมายถึง โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่หลากหลายและตั้งใจแสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด

เน้นคุณธรรม หมายถึง โรงเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่ศึกษาและปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมเลิศล้ำ หมายถึง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล

นำไปพัฒนา หมายถึง โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะการแสวงหาความรู้และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาตนเองสังคม  และประเทศชาติ

สีประจำโรงเรียน

ขาว – แดง

เอกลักษณ์

 โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น

อัตลักษณ์(Identity)

“ยิ้มง่าย ไหว้สวย”

นโยบาย (Policy)

   โรงเรียนอักษรศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรมและความเป็นไทย มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บุคลากรในโรงเรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนอักษรศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามวัย มีความเป็นไทยและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

 • 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • 2. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
 • 3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
 • 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน
 • 5. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • 6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • 7. จัดกิจกรรมปลูกฝังผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย
 • 8. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการดำรงชีวิต
 • 9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
 • 10. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
 • 11. จัดหาและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมและเพียงพอ
 • 12. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

เป้าหมาย (Goal)

 • 1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การคิดวิเคราะห์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • 2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
 • 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน มีระดับสูงขึ้นทุกปีการศึกษา
 • 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน
 • 5. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
 • 6. ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • 7. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและความเป็นไทย
 • 8. ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการดำรงชีวิตได้
 • 9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
 • 10. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • 11. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอ
 • 12. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

กลยุทธ์ (Strategic)

1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การคิดวิเคราะห์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • กลยุทธ์ที่ 1       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • กลยุทธ์ที่ 2       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

 • กลยุทธ์ที่ 3       พัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน มีระดับสูงขึ้นทุกปีการศึกษา

 • กลยุทธ์ที่ 4       พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นทุกปีการศึกษา

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมรั[ประชาคมอาเซียน

 • กลยุทธ์ที่ 5       พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • กลยุทธ์ที่ 6       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมรับประชาคมอาเซียน

5. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

 • กลยุทธ์ที่ 7       จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

6. ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 • กลยุทธ์ที่ 8       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ และมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและความเป็นไทย

 • กลยุทธ์ที่ 9       ปลูกฝังผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพเหมาะสมตามวัย มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย

8. ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการดำรงชีวิตได้

 • กลยุทธ์ที่ 10     ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
 • กลยุทธ์ที่ 11     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

 • กลยุทธ์ที่ 12     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

10. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 • กลยุทธ์ที่ 13     ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

11. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอ

 • กลยุทธ์ที่ 14     จัดหาและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมและเพียงพอ

12. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

 • กลยุทธ์ที่ 15     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน