Twitter
Instagram
Leading School

Of University Oklahoma

Certified number #1

in United States

Contact us now

university@school.com

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอักษรศึกษา

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

นายนิคม  หมดราคี

ผู้รับใบอนุญาต

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

นางสาวปวีณา  หมดราคี

ผู้จัดการ

นางสุกันยา  ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ

นางนิตดา   ทวีวัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวแสงเดือน   นกงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร

นางสาวอรวรรณ   สัมฤทธิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวนภสร  หนูน้อย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวอรนุช  ไทยลาว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสวิตรา  จันทรศรี

หัวหน้าแผนกอนุบาล

นางจำเรียง  ฟูเจริญไพบูลย์

หัวหน้างานวิชาการ

นายอำนาจ  สุทธิรอด

หัวหน้างานปกครอง