Twitter
Instagram
Leading School

Of University Oklahoma

Certified number #1

in United States

Contact us now

university@school.com

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอักษรศึกษา

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง

นางนิตดา  ทวีวัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวแสงเดือน  นกงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร

นางสาวอรวรรณ  สัมฤทธิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวนภสร  หนูน้อย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวอรนุช  ไทยลาว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสวิตรา  จันทรศรี

หัวหน้าแผนกอนุบาล

นางจำเรียง  ฟูเจริญไพบูลย์

หัวหน้างานวิชาการ
นายอำนาจ  สุทธิรอด หัวหน้างานปกครอง